Praktyki studenckie/absolwenckie to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego. W trakcie trwania studiów lub tuż po, wiele osób decyduje się na odbycie jednej z form stażu. Dlaczego? Takie działanie daje bowiem możliwość szybszego zaistnienia na rynku. Przed przystąpieniem do praktyk zawodowych, student/absolwent zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk studenckich, powinien również znać swoje prawa. Jednym z przywilejów osoby praktykującej jest umowa o staż, czyli umowa zawierana pomiędzy stażystą a podmiotem przyjmującym na praktykę. W kontekście umowy absolwenckiej należy dodać, że dokument powinien być sporządzony na piśmie. Praktyka absolwencka może być płatna bądź nieodpłatna.

Kto może skorzystać z praktyk absolwenckich?

Z praktyk absolwenckich (w świetle prawa) mogą skorzystać osoby, które ukończyły co najmniej szkołę gimnazjalną i w dniu rozpoczęcia stażu – nie ukończyły trzydziestego roku życia. Osoba ubiegająca się o praktykę absolwencką, nie musi dysponować polskim obywatelstwem.

Kto może przyjąć absolwenta na praktykę?

W głównej mierze:

• osoba fizyczna (tj. osoba, która prowadzi działalność gospodarczą),
• osoba prawna,
• jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.

Umowa

Umowa o praktykę absolwencką to tańsza alternatywa wobec umowy zawieranej na okres próbny.

Uwaga!

Prawidłowo zbudowana umowa o praktykę absolwencką powinna zawierać:

– czas trwania stażu (maksymalnie trzy miesiące),
– rodzaj pracy, jaką ma wykonać stażysta,
– tygodniowy wymiar czasu pracy (w wielu firmach/zakładach pracy, staże/praktyki odbywają się w pełnym wymiarze czasu, tj. czterdzieści godzin tygodniowo),
– wysokość wynagrodzenia (jeśli staż jest odpłatny).

Istotnym podkreślenia jest fakt, że praktyka absolwencka nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.

Umowa o praktykę absolwencką to rodzaj umowy cywilnoprawnej, wobec tego stażyście nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego (strony mogą jednak ustalić te kwestie inaczej). Jakie przywileje posiada praktykant? Praktykant (zatrudniony w ramach umowy o praktykę absolwencką) ma prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego – zgodnie z zasadami kodeksu. W sytuacji, gdy praktyka ma charakter nieodpłatny, umowę na piśmie można rozwiązać w każdym momencie. W przypadku praktyki odpłatnej, istotą jest zachowanie siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Praktyki studenckie/absolwenckie – co jest wymagane?

Przede wszystkim:

• zaangażowanie,
• odpowiedzialność,
• samodzielność,
• biegłość w zdobywaniu wiedzy oraz nowych informacji,
• ustępliwość.

1). Zaangażowanie.

Kończąc studia, absolwent dysponuje wiedzą na szereg tematów, posiada również kilka konceptów na przyszłość. Życie potrafi jednak weryfikować plany i zamiast wielkich „rzeczy”, ten może podawać tylko (i aż) kawę. Parzenie kawy to sytuacja przejściowa. Jeśli absolwent chce pokazać umiejętności, powinien sam wychodzić z inicjatywą. Może np. zgłaszać się po kolejne zadania.

2). Odpowiedzialność.

„Dobry” praktykant to odpowiedzialny praktykant. Do głównych cech pilnego stażysty należą:

– punktualność,
– zaangażowanie,
– sumienne realizowanie zadań (od początku do końca),
– stosowanie się do poleceń przełożonego,
– słuchanie rad starszych, bardziej doświadczonych pracowników.

3). Samodzielność.

Samodzielny stażysta (a w przyszłości pracownik) to prawdziwy skarb dla właściciela firmy/zakładu. Podejmowanie niezależnych decyzji stanowi wynik twórczego myślenia, a takie postawy bywają cenione w świecie.

4). Biegłość w zdobywaniu wiedzy oraz nowych informacji.

Wiedza nabyta w trakcie studiów to przepustka do „dobrej” posady. Warto jednak wiedzieć, że największe umiejętności zdobywa się w ramach stażu/praktyk oraz późniejszej pracy. Dla pracodawców istotnym jest fakt, czy stażysta/pracownik potrafi szybko przyswajać wiedzę. Im szybciej praktykant opanuje polecenia, tym prędzej zaskarbi sobie przychylność pracodawcy.

5). Ustępliwość/Pokora.

Praktykantowi, któremu wydaje się, że pozjadał wszystkie zmysły, nikt nie wróży świetlanej przyszłości. Być może ten wie więcej niż koledzy, ale trudniej się z nim współpracuje. Czerpanie wiedzy z doświadczenia innych to cenna umiejętność, dzięki której można nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Pokora – choć trudna do opanowania, jest w stanie przynieść szereg pożądanych korzyści.

Obowiązki pracodawcy

Uwaga!

Pracodawca, u którego absolwent/praktykant odbywa staż (odpłatny bądź nieodpłatny), zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi:

• bezpiecznych oraz sanitarno – higienicznych warunków pracy,
• odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
• pisemnego zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy oraz umiejętnościach nabytych w trakcie trwania stażu zawodowego (zaświadczenie wydawane jest na wniosek praktykanta).

Wartym podkreślenia jest również fakt, że pracodawca ma obowiązek równego traktowania wszystkich podwładnych (tj. zarówno „etatowych” pracowników, jak i przyjętych na staż praktykantów).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here