Wraz z rozwojem każdej firmy przychodzi taki moment, w którym praca właściciela nie wystarcza i niezbędne jest zatrudnienie pracownika aby odciążył szefa od natłoku obowiązków. Często pracownik zatrudniany jest w momencie kiedy firma się rozwija i powstają coraz to nowsze działy czy też i całe oddziały firmy na przykład otwierając kolejny sklep w dodatkowej lokalizacji.

Zatrudnienie pierwszego pracownika krok po kroku

Zatrudniając pracownika na pracodawcy spoczywają pewne obowiązki, których należy dokonać, aby nie mieć niemiłych problemów związanych z niedopełnieniem wszystkich formalności. Jakie to formalności z czym się wiąże zatrudnienie pierwszego pracownika​?

Skieruj pracownika na badania lekarskie

Zanim dojdzie do podpisania umowy, pracodawca zobowiązany jest wysłać kandydata na dane stanowisko na wstępne badania lekarskie. Badania te są bardzo istotne, ponieważ pozwalają uzyskać dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdził brak przeciwwskazań, pozwala pracodawcy na dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na wskazanym zaświadczeniu.

Podpisz umowę o pracę

Kolejnym krokiem zatrudnienia pierwszego pracownika jest podpisanie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera się na piśmie, co prawda można zawszeć umowę o pracę ustnie, jednak pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia stron odnośnie umowy, stanowiska pracownika, czy też i wynagrodzenia za pracę.

Przekaż konkretne informacje odnośnie zatrudnienia

Podpisanie umowy o pracę obliguje pracodawcę do przekazania pracownikowi niezbędnych informacji i warunków zatrudnienia.

Co powinna zawierać taka informacja?

  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy

  • zakresu obowiązków na danym stanowisku oraz przekazania niezbędnej wiedzy do zajmowania danego stanowiska

  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za wykonywaną pracę

  • wymiarze płatnego urlopu wypoczynkowego

  • długości okresu wypowiedzenia

  • sposobie potwierdzenia przez pracownika przybycia do pracy i zajęcia stanowiska pracy, obecności czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zapoznaj pracownika z przepisami i zasadami

W każdej firmie panują konkretne przepisy i zasady zapewniające nie tylko bezpieczną pracę, ale także i sposoby na odpowiednia wydajność. Warto umożliwić pracownikowi zapoznanie się z regulaminem pracy i wynagrodzenia, oraz co ważne zasadami bhp pozwalającymi na bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W zależności od zajmowanego stanowiska może zdarzyć się, że dane stanowisko wymaga zachowania tajemnicy. W związku z czym pracodawca zobowiązany jest do przekazania zakresu informacje, które muszą być objęte tajemnicą.

Dopełnij formalności związanych z podatkami i ubezpieczeniem społecznym/zdrowotnym

W związku z tym, że pracodawca jest płatnikiem zobowiązanym do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, pracownik powinien wypełnić i podpisać oświadczenie PIT-2, które zapewni pracodawcy pozwolenie na takie obliczanie i pobieranie zaliczek. Pracodawca ma ponadto obowiązek zgłoszenia osoby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy. Pracodawca, jako płatnik składek, będzie musiał obliczać i przekazywać w terminie pobrane składki.

Jak widać na powyższych przykładach, obowiązków pracodawcy względem pierwszego pracownika jest bardzo wiele. W związku z czym warto zapoznać się z wszystkimi zobowiązaniami prawnymi – przeczytać wszystkie artykuły prawne oraz skonsultować zatrudnienie pracownika z firmą księgową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here