Pracownik, który został został zatrudniony przez właściciela firmy ma wobec pracodawcy pewne obowiązki, ale także i pracownika ma prawa, a pracodawca obowiązki wobec pracownika. Obowiązki firmy zatrudniającej pracownika można podzielić na ogólne oraz szczegółowe które wynikają z kodeksu pracy i ustaw Państwowych.

Jakie prawa ma pracownik?

Podstawowym obowiązkiem wobec pracownika jest zatrudnienie go i wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Obowiązek ten wynika z podpisanej z pracownikiem umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy na wykonywanie danej pracy, w określonym czasie, na danym stanowisku, z konkretnym wynagrodzeniem. Pracownik nie może wykonywać pracy bezpłatnie – w tym momencie nie może zostać podpisana umowa o pracę – wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Organizacja miejsca pracy

Pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika powinien zorganizować i zapewnić pracownikowi stanowisko pracy przy którym będzie mógł wykonywać pracę na powierzonym stanowisku, a więc pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom:

  • narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy

  • zapewniania odzieży roboczej oraz ochronnej

Pracodawca powinien także czuwać nad wykonywaną przez pracownika pracą, tak aby był zachowany odpowiedni porządek i przestrzegane były wszystkie zasady bhp . W tym celu powinien zaznajomić pracownika z regulaminem pracy i wewnętrznymi przepisami. Warto wspomnieć, że przymusowy obowiązek stworzenia regulaminu powstaje w momencie kiedy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Pracodawca powinien dbać o kwalifikacje pracowników

Pracodawca ma obowiązek zadbać o kwalifikacje każdego zatrudnionego pracownika, a także powinien pomóc mu w dokształceniu się i doskonaleniu zawodowemu. Taki obowiązek wynika z podstawowych zasad prawa pracy i w pierwszej kolejności taka pomoc należy się pracownikom, którzy ze względu na zajmowane stanowisko muszą uzupełniać swoją wiedzę i zdobywać kolejne nowe umiejętności.

Pracodawca powinien zaspakajać potrzeby socjalne pracowników

Każdy pracodawca w miarę swoich możliwości finansowych powinien rozwijać swoją działalność tak aby zaspakajać nie tylko potrzeby bytowe przez odpowiedniej wielkości pensję, ale także powinien zaspakajać w miarę możliwości potrzeby socjalne, i kulturalne pracowników.

Pracownik zawsze powinien otrzymać świadectwo pracy

Pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy jest zobowiązany niezwłocznie wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy. W świadectwie pracy należy zamieścić informacje dotyczące okresu pracy i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowisku, trybu rozwiązania stosunku pracy oraz informacji niezbędnych do uprawnień społecznych i pracowniczych. Ponadto, pracodawca w przypadku kiedy pracownik posiadał zajęcie wynagrodzenia za pracę w związku z na przykład prowadzoną sprawą komorniczą taką informację powinien umieścić w świadectwie pracy.

Umowa o pracę zawsze zobowiązuje obie strony do przestrzegania pewnych praw i przepisów, w związku z czym nie tylko pracownik posiada obowiązki, ale także i pracodawca posiada obowiązki względem pracownika, które wynikają z przepisów prawa i podpisanej umowy o pracę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here