Wartość przedsiębiorstwa

W trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa może pojawić się konieczność dokonania jego wyceny. Proces taki przeprowadza się z różnych przyczyn i w różnych celach.

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena firmy to proces, który polega na określeniu pieniężnej wartości przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu określonych metod wyceny. Jest to ponadto proces, którego celem jest określenie wartości wszystkich składników majątkowych firmy. Wycenie takiej mogą podlegać na przykład papiery wartościowe (akcje, obligacje), przedsiębiorstwo w całości, ale także dobra niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe. Istotne jest wykorzystanie metod i procedur, które umożliwiają bezstronną i rzetelną ocenę wartości.

W jakim celu dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstw przeprowadzana jest przede wszystkim w celu zbadania wartości spółki. Powodów zlecenia takiej wyceny firmy może być wiele. Głównymi przyczynami, dla których dokonuje się takiej wyceny jest chęć kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa, potrzeba wszczęcia postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego, potrzeba określenia wartości w celu zaciągnięcia kredytu, w przypadku wyliczeń podatkowych i postępowań cywilnoprawnych. Niezależnie od powodu wycena przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzona rzetelnie, zgodnie z prawem i bezstronnie.

Metody wyceny firmy

Wycenę firmy można przeprowadzić różnymi metodami – ich dobór uzależniony jest różnymi czynnikami, m.in. funkcją, jaką ma pełnić taka wycena. Inne czynniki decydujące o doborze metody to dostępność danych, stan samej spółki i gospodarki.

Wśród metod wyceny przedsiębiorstw najczęściej stosuje się

metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych(DCF – discounted cash flow), metodę porównawczą (mnożnikową), modele opcyjne i metody dochodowe. Ostatnia z wymienionych metod uważana jest za najbardziej uniwersalną i najlepiej oddającą realną wartość badanego przedsiębiorstwa.

Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa może pełnić funkcję doradczą (decyzyjną),

argumentacyjną, mediacyjną oraz zabezpieczającą. Każdorazowo wycena taka ma na celu ułatwienie negocjacji oraz podejmowania decyzji biznesowych wszystkim zainteresowanym stronom.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here